Adatvédelem

Az Adware Research Kft. (a továbbiakban AdWare), mint adatkezelő az üzleti tevékenysége során vele kapcsolatba kerülő természetes személyek személyes adatait az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet [Általános Adatvédelmi Rendelet – angol nyelvű rövidítéssel GDPR]), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek („Infotv.”), továbbá az egyéb jogszabályoknak megfelelően kezeli.

AdWare a www.adwareresearch.com honlap látogatóiról nem rögzít semmilyen adatot, adatkezelés kizárólag akkor merül fel, amikor a honlap látogatója a honlapon megadott elérhetőségek egyikén önkéntesen személyes adatot ad át az AdWare részére.

Ebben az esetben

  • az adatkezelés jogalapja: Az Ön önkéntes hozzájárulása,
  • az adatkezelés célja: Az Ön megkeresésének megválaszolása,
  • az adatkezelés ideje: Az Ön megkeresésével kapcsolatos ügy lezárását követő 2 év,
  • az adatkezelés érintettjei: Ön, mint a kapcsolatfelvételt kezdeményezője.

Önnek az adatkezeléssel összefüggésben a következő jogai vannak:

  • Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog (milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen célból, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, kezeli-e még a személyes adatait, kinek, mikor, milyen okból és mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.)
  • Helyesbítéshez való jog
  • A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
  • Az adatkezelés korlátozásához való jog
  • Az adatkezelési hozzájárulás visszavonásának joga

Az Ön személyes adataik kezelésével kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken kérhetnek írásban felvilágosítást, illetve nyújthatják be kérelmeiket, panaszaikat:

Adware Research Kft.
Adatvédelmi tisztviselő: Bódis Noémi
8230 Balatonfüred Völgy utca 41.
E-mail cím: gdpr@adwareresearch.com
Telefonszám: +3687 789 073

Ön ‒ amennyiben ezt szükségesnek tartja ‒ panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is (http://naih.hu/; 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: (+36 1) 391 1400; Fax: (+36 1) 391 1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).